(2009) AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 (AKTA 30): PINDAAN 2009

by Thomas G Timin on 14/07/2014

Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Akta 30) adalah merupakan akta utama yang menjadi asas penubuhan Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia.

Akta ini yang diwujudkan pada tahun 1971 telahpun dipinda 4 kali sepanjang kewujudannya. Kali terakhir pindaan adalah pada 1996 apabila sebanyak 58 pindaan telah dibuat selaras dengan fasa pengkorporatan universiti pada ketika ini.

Setelah 12 tahun pindaan terakhir berkenaan, Parlimen telah meluluskan untuk meminda sekali lagi Akta Universiti dan Kolej Universiti 1972 (Akta 30). Maka pada 8 Januari 2009, Akta Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan) 2009 (Akta A1342) telahpun diwartakan. Walaupun demikian, pemakaian dan penguatkuasaan segala pindaan berkenaan masih belum dilaksanakan. Berdasarkan kepada Akta A1342 ini, Menteri Pengajian Tinggi Malaysia telah diberikan kuasa untuk menentukan tarikh penguatkuasaan pindaan-pindaan berkenaan.

Secara ringkasnya pindaan kali ini membabitkan 2 bahagian utama dalam pengurusan universiti seperti berikut-

  1. Tadbir Urus Universiti yang menyentuh mengenai fungsi dan kuasa Menteri, kuasa-kuasa universiti, pewujudan Ketua Kampus Cawangan, Komposisi dan kuasa Lembaga Jawatankuasa Pengurusan Universiti, Senat dan lain-lain yang berkaitan.
  2. Pengurusan kebajikan dan tatatertib pelajar

Bagi kesempatan yang ada ini dikemukan penjelasan berhubung pindaan-pindaan terhadap Pihak Berkuasa-pihak berkuasa Universiti sahaja.

Perkara Akta 30 sebelum pindaan Akta 30 selepas pindaan 2009
Ahli Lembaga Pengarah Keanggotaan adalah seramai 8 orang iaitu-(a) Pengerusi;

(b) Naib Canselor;

(c) dua orang yang mewakiliKerajaan;

(d) satu orang yang mewakili masyarakat tempat terletaknya Universiti itu; dan

(e) tidak lebih daripada tiga orang yang dengan pengetahuan atau pengalaman mereka boleh, pada pendapat Menteri, membantu Lembaga, sekurang-kurangnya seorang daripada mereka daripada sektor swasta.

eanggotaan adalah seramai 13 orang iaitu-(a) Pengerusi;

(b) Naib Canselor;

(c) dua orang pegawai daripada perkhidmatan awam;

(d) seorang yang mewakili masyarakat di tempat terletaknya Universiti itu;

(e)seorang profesor Universiti yang dipilih oleh Senat daripada kalangan ahli yang disebut dalam perenggan 17(d)Perlembagaan [iaitu di kalangan 20 Profesor yang dipilih oleh oleh semua Profesor dan Profesor Madya]; dan

(f) lima orang yang terdiri daripada tiga orang daripada sektor swasta, seorang daripada alumni Universiti dan seorang lagi dari dalam atau luar Universiti yang, padapendapat Menteri, mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang boleh membantu Lembaga.

Senat Keanggotaan adalah seperti berikut-(a) Naib Canselor yang hendaklah menjadi Pengerusi;

(b) semua Timbalan Naib Canselor;

(c) semua Dekan Fakulti dan semua Ketua Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut Universiti;

(d) tidak lebih daripada dua puluh orang profesor yang hendaklah ditentukan oleh Naib Canselor.

(e) Naib Canselor boleh dari semasa ke semasa mengko-opt mana-mana orang lain untuk menjadi ahli Senat atau untuk menghadiri mesyuarat Senat.

Keanggotaan adalah seperti berikut-(a) Naib Canselor yang hendaklah menjadi Pengerusi;

(b) semua Timbalan Naib Canselor;

(c) semua Dekan Fakulti dan semua ketua Kampus, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut Universiti;

(d) tidak lebih daripada dua puluh orang profesor yang dipilih bagi tempoh tiga tahun oleh semua profesor sepenuh masa dan profesor madya Universiti; dan

.(e) tidak lebih daripada lima orang daripada Universiti yang hendaklah diko-opt oleh Naib Canselor selamatiga tahun

(f) Senat boleh dari semasa ke semasa mengundang mana-mana orang, termasuk mana-manapelajar, untuk menghadiri mesyuarat Senat.

(g) Pendaftar, Bursar, Ketua Pustakawan dan Penasihat Undang-Undang hendaklah menjadi ahli ex-officio tetapi tidak berhak untuk mengundi dalam mesyuarat Senat.

Kuasa-kuasa Lembaga dan Senat Lembaga adalah menjadi badan kerja bagi Universiti, dan bolehmenjalankan segala kuasa yang diberikan kepada Universiti.

Senat adalah menjadi badan akademik bagi Universiti dan, berhak mengawal dan memberikan arahan secara am mengenai pengajaran, penyelidikan dan peperiksaan, dan pengurniaan ijazah, iploma,

sijil dan kepujian akademik yang lain.

Tiada ketetapan boleh diluluskan oleh Lembaga berhubung dengan apa-apa perkara dalam kuasa Senat, melainkan jika Senat terlebih dahulu diberi peluang mencatatkan dan menghantarkan pendapatnya kepada Lembaga mengenai perkara itu.

[Nota: Pada ketika ini, Lembaga berhak untuk menolak atau menangguhkan kelulusan terhadap sebarang cadangan yang diluluskan Senat]

Lembaga hendaklah menjadi badan yang mengelola, membuat dasar dan mengawasi Universiti, dan boleh menjalankan segala kuasa yang diberikan kepada Universiti kecuali setakat yang kuasa itudiberikan oleh Perlembagaan ini atau Statut, Kaedah-Kaedah dan Peraturan-Peraturan kepada Pihak Berkuasa, badan atau kepada pegawai lain Universiti.

Senat mengekalkan fungsinya sebagai sebuah badan akademik dan mempunyai kuasa tambahan seperti berikut-

a) untuk menubuhkan Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut, dan jabatan, unit atau badan di bawah Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut itu;

(b) dengan keizinan Lembaga, untuk memberikan ijazah kehormat kepada orang yang telah menyumbang terhadap kemajuan atau penyebaran pengetahuan, atau yang telah memberikan perkhidmatan awam yang cemerlang;

(c) untuk membentuk dasar dan kaedah pengajaran, pelajaran, peperiksaan, penyelidikan, biasiswa dan latihan yang dijalankan di dalam, oleh atau dari Universiti;

(d) untuk memastikan standard pendidikan dalam kursus pengajian yang diadakan di dalam, oleh atau dari Universiti;

(e) untuk menentukan kebolehlaksanaan atau selainnya apa-apa cadangan berkenaan dengan apa-apa kurikulum atau kursus pengajian yang dijalankan atau hendak dijalankan di dalam, oleh atau dari Universiti;

(f) untuk menentukan kelayakan yang dikehendaki bagi diterima masuk ke dalam mana-mana kursus pengajian yang diadakan di dalam, oleh atau dari Universiti;

(g) untuk mengawal selia penjalanan penilaian dan peperiksaan, mengesahkan keputusan peperiksaan dan menentukan rayuan;

(h) untuk menggubal dasar bagi melindungi kebebasan akademik dan kecemerlangan profesional; dan

(i) untuk melakukan segala perkara yang suai manfaat atau perlu bagi atau bersampingan dengan pelaksanaan fungsinya di bawah Perlembagaan.

Apa-apa pertikaian antara Senat dengan Lembaga mengenai ruang lingkup dan takat fungsi atau kuasa mereka boleh dirujukkan oleh salah satu pihak kepada Menteri

Jawatankuasa Pengurusan Universiti Penubuhan Pihak Berkuasa Pengurusan Universiti adalah di bawah statut mengikut seksyen 12 Perlembagaan. Bagi UMS, Pihak Berkuasa Pengurusan Universiti adalah seperti berikut-

  1. Naib Canselor
  2. Timbalan-timbalan Naib Canselor
  3. Pendaftar
  4. Bendahari
  5. Ketua Perpustakaan
Satu seksyen baru telah dimasukkan di dalam Perlembagaan iaitu seksyen 17A yang menyebut secara jelas penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Universiti sebagai salah satu pihak berkuasa universiti. Keanggotaan dan fungsinya adalah seperti berikut-(a) Naib Canselor, yang hendaklah menjadi pengerusi;

(b) semua Timbalan Naib Canselor;

(c) Pendaftar;

(d) Bursar;

(e) Penasihat Undang-Undang; dan

(f) mana-mana pegawai lain Universiti yang dilantik oleh Naib Canselor.

Jawatankuasa Pengurusan Universiti hendaklahmenasihati Naib Canselor berhubung dengan fungsi pentadbiran dan pengurusannya.

Fakulti, Sekolah, Akademi, Institut, Pusat Perlantikan Dekan/Timbalan Dekan /Ketua sesuatu Fakulti, Sekolah, Akademi, Institut atau Pusat adalah di bawah kuasa Naib Canselor Perlantikan Dekan/Timbalan Dekan/ Keua sesuatu Fakulti, Sekolah, Akademi. Institut dan Pusat adalah di bawah kuasa Naib Canselor selepasberunding dengan kakitangan akademik sekolah, akademi, institut dan pusat berkenaan.
Jawatankuasa Pemilih Bagi Jawatan Kerusi, Jawatankuasa Pemilih adalah terdiri daripada-(a) Naib Canselor yang hendaklah menjadi pengerusi;

(b) dua ahli Lembaga yang dilantik oleh Lembaga;

(c) Dekan Fakulti atau Ketua Sekolah, Pusat, Akademi atau Institut yang baginya Kerusi itu diuntukkan; dan

(d) dua ahli Senat yang dilantik oleh Senat.

Jawatankuasa Pemilih untuk jawatan Kerusi ini mempunyai kuasa juga untuk melantik perlantikan Profesor Kanan, Profesor, Pendaftar, Bursar, Ketua Pustakawan dan Pegawai Undang-undang.
Jawatankuasa Kebajikan Pekerja Tidak ada peruntukan di bawah AUKU untuk menubuhkan Jawatankuasa Kebajikan Pekerja ini. Pada ketika ini, semua isu mengenai kebajikan pekerja dibincangkan di dalam Majlis Bersama Jabatan yang ditubuhkan secara pentadbiran. Jawatankuasa Kebajikan Pekerja ditubuhkan di bawah seksyen baru 20A Perlembagaan yang hendaklahterdiri daripada—

(a) seorang ahli Lembaga yang hendaklah menjadi pengerusi;

(b) Naib Canselor;

(c) Pendaftar;

(d) Bursar; dan

(e) seorang ahli daripada setiap kesatuan pekerja atau persatuan pekerja berdaftar Universiti.

Jawatankuasa Kebajikan Pekerja hendaklah mempunyai apa-apa kuasa yang berhubungan dengan

kebajikan pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh Statut.

Jawatankuasa Kebajikan Pelajar Keanggotaan Jawatankuasa ini adalah seperti berikut-
i. Naib Canselor sebagai Pengerusi

  1. Orang lain yang dilantik oleh Lembaga
Keanggotaan Jawatankuasa ini adalah seperti berikut-(a) Naib Canselor, yang hendaklah menjadi pengerusi;

(b) dua orang ahli yang dipilih oleh Majlis Perwakilan Pelajar; dan

(c) mana-mana ahli lain yang dilantik oleh Lembaga.”;

Pertikaian Tidak terdapat mana-mana peruntukan yang menyebut apa tindakan yang perlu dilakukan sekiranya berlaku pertikaian di antara Pihak-pihak Berkuasa atau di antara pegawai dengan Pihak-pihak Berkuasa mengenai ruang lingkup dan takat kuasa masing-masing. Satu peruntukan baru dimasukkan untuk menangani pertikaian ini dengan menyebut –(1) Apa-apa pertikaian antara Pihak Berkuasa, atau antara seseorang Pegawai dengan suatu Pihak Berkuasa mengenai ruang lingkup dan takat kuasa, fungsi atau bidang kuasanya boleh dirujukkan oleh salah satu pihak kepada Menteri dan Menteri boleh memutuskan pertikaian itu sendiri atau melantik suatu Panel Penyelesaian Pertikaian untuk memutuskan pertikaian itu.

(2) Panel Penyelesaian Pertikaian hendaklah ditubuhkan daripada kalangan orang ternama dari dalam atau luar Universiti yang bukan pegawai, pekerja atau ahli Pihak Berkuasa yang berkenaan.

(3) Panel Penyelesaian Pertikaian hendaklah terdiri

daripada seorang pengerusi dan dua orang ahli lain.

(4) Panel Penyelesaian Pertikaian hendaklah menentukan tatacaranya sendiri.

(5) Keputusan Panel Penyelesaian Pertikaian adalah muktamad dan konklusif dan hendaklah mengikat pihak-pihak kepada pertikaian itu.

Disediakan dan disusun oleh:

Awang Suhaizam bin Bungso

Penolong Pendaftar Kanan

Bahagian Perundangan dan Tatatertib
15 Februari 2009

Comments on this entry are closed.